Disclaimer Wauben Architects

Verzonden bestanden per email / USB-stick of andere digitale gegevensdragers óf bestanden gedownload van de website www.wauben.com of via cloud-diensten (We-Transfer, Dropbox e.d) worden door Wauben Architects BV gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen en virusvrij bevonden. Indien toch virussen worden aangetroffen, dient dit te worden gemeld.
Wauben Architects BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor storingen aan hard- en software of andere gevolgen door de aanwezigheid van virussen.

Alle verzonden- of download-bestanden blijven eigendom van Wauben Architects BV.
Het is niet toegestaan om deze bestanden aan derden te verstrekken of wijzigingen in aan te brengen zonder toestemming van Wauben Architects BV.

De inhoud van e-mail-berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim.
Gebruik van de inhoud door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde is onrechtmatig.

Op al onze diensten zijn de laatste versie Algemene Voorwaarden Wauben Architects van toepassing (zie beneden).

E-mails and the information it contains, is for the use of the addressee(s) and may be privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is prohibited.


Algemene Voorwaarden Wauben Architects

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke worden verricht door Wauben Architects; diens medewerkers en/of directieleden welke in dienst zijn van Wauben Architects BV, gevestigd aan de Geleenbeeklaan 70, 6166 GR Geleen.

Artikel 1 Uitvoering opdracht
1.1 Wauben Architects zal de opdracht naar beste weten en kunnen vervullen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever daarbij als adviseur terzijde.
1.2 De opdrachtgever verschaft Wauben Architects alle hem ter beschikking staande informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Wauben Architects kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek naar de juistheid van die informatie geboden is.
1.3 Overleg gedurende de opdracht vindt direct plaats tussen de projectarchitect of projectleider en de opdrachtgever of diens afgevaardigde op basis van een Programma van Eisen van de opdrachtgever.
1.4 Het deelnemen c.q. voorzitten van Wauben Architects aan overlegstructuren van de opdrachtgever om te komen tot een definitief Programma van Eisen behoort niet tot de opdracht tenzij anders overeengekomen is. Het deelnemen c.q. voorzitten van Wauben Architects aan informatiebijeenkomsten behoort eveneens niet tot de opdracht tenzij anders overeengekomen is.
1.5 De opdrachtgever zal zonder voorafgaand overleg met Wauben Architects geen derden inschakelen wanneer dat van invloed zou kunnen zijn op het vervullen van de opdracht door Wauben Architects.
1.6 Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen moeten zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) moeten worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij anders overeenkomen. Projectmanagement en/of coördinatie voor het aansturen van externe adviseurs vallen niet binnen de opdracht, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2 Advieskosten
2.1 Partijen leggen in een overeenkomst of afsprakenbevestiging vast op welke wijze de advieskosten, zijnde het honorarium, de toezichtkosten en de bijkomende kosten, zijn geregeld:
2.1a Op basis van de door Wauben Architects bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief.
2.1b Door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten.
2.1c Of naar enig andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
2.2 De opdrachtgever dient Wauben Architects naast de advieskosten een vergoeding te betalen voor (meer) werkzaamheden als gevolg van ondermeer:
2.2a Gewijzigde uitgangspunten na het verlenen van de opdracht of tussentijds.
2.2b Gewijzigde wet- en regelgeving na het verlenen van de opdracht of tussentijds.
2.2c Controle van tekenwerk derdeadviseurs bij meer dan 2 revisies per fase, indien hier geen nadere afspraken over gemaakt zijn.
2.2d Door de opdrachtgever of derden verlangde wijzigingen voor zover deze niet het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Wauben Architects. Wauben Architects zal de opdrachtgever zo veel als mogelijk vooraf inlichten omtrent deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.
2.3 Zodra wordt begonnen met een vervolgfase binnen de opdracht stemmen opdrachtgever en Wauben Architects in met de tot dan toe bepaalde uitgangspunten. Indien hiervan wordt afgeweken treedt artikel 2.2 in werking.
2.4 Niet in de advieskosten inbegrepen zijn de kosten die Wauben Architects maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden tenzij anders overeengekomen.
2.5 Indien verschotten in de opdracht zijn inbegrepen, zijn deze beperkt tot 4 sets afdrukken / rapporten per fase tenzij anders overeengekomen. (Extra) verschotten voor derden kunnen alleen door de opdrachtgever worden opgevraagd. De kosten hiervoor komen ten laste van de opdrachtgever. Verschotten na afronding van de opdracht zullen te alle tijden worden gefactureerd.
2.6 Digitale tekeningen worden vervaardigd m.b.v. Arkey-ASD en kunnen naar gangbare formaten worden geëxporteerd of geconverteerd. Het vervaardigen van digitale verschotten zullen niet in rekening worden gebracht indien deze werkzaamheden zich beperken tot minder dan 0,5 uur per aanvraag of 2 uur per fase. Het eigendom van de bestanden blijft te alle tijden bij Wauben Architects. Arkey-ASD-bestanden zullen pas na een periode van 10 jaar aan de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.

Artikel 3 Betaling
3.1 Wauben Architects declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden en de kosten met een tussentijd van minstens 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3.2 Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen 14 dagen na verzending van die declaratie.
3.3 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Wauben Architects is gerechtigd met ingang van de vervaldatum de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen.
3.4 Indien de opdrachtgever een declaratie niet tijdig betaalt, is Wauben Architects gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
3.5 Indien Wauben Architects tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever die in gebreke is met de tijdige betaling van een declaratie is niet toegestaan de door Wauben Architects reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke te gebruiken.

Artikel 4 Gebruik ontwerp
4.1 De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp te realiseren.
4.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan af te wijken van een ontwerp dan wel wijzigingen daarop aan te brengen tenzij expliciet schriftelijke toestemming van Wauben Architects.
4.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het uitgevoerde ontwerp geheel of gedeeltelijk te herhalen zonder voorafgaande toestemming van de architect. Wauben Architects kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een redelijke vergoeding. Wauben Architects zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 5 Voortijdige beëindiging opdracht
5.1 Opdrachtgever en Wauben Architects kunnen de opdracht uitsluitend ingeval van gewichtige redenen opzeggen voor de werkzaamheden die op dat moment nog niet door Wauben Architects zijn uitgevoerd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en onder vermelding van de reden(en) van opzegging en het tijdstip waartegen wordt opgezegd.
5.2 Indien de opdracht (gedeeltelijk) wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever dient Wauben Architects de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden. Indien het (gedeeltelijk) ontbinden van de opdracht niet verwijtbaar is aan de architect zal de opdrachtgever zich inspannen deze werkzaamheden te compenseren. Mocht deze inspanning of aard van de opdracht niet kunnen leiden tot compensatie, is de opdrachtgever verplicht 10% van het resterende deel van de advieskosten te betalen, die verschuldigd zouden zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.
5.3 Indien de opdracht wordt opgezegd, mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp niet zelf of door derden laten uitwerken of realiseren, dan na voorafgaande toestemming van Wauben Architects. Wauben Architects zal zijn toestemming niet onthouden wanneer dat in strijd zou zijn met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 6 Vertraging bij de uitvoering van de opdracht
6.1 De opdracht gaat uit van het uitvoeren van alle geoffreerde werkzaamheden in aaneengesloten fasen.
6.2 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Wauben Architects niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de architect diens kosten die daarvan het gevolg zijn te vergoeden. Wauben Architects dient de kosten/schade zo veel mogelijk te beperken.
6.3 Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan zal Wauben Architects, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever laten weten op welke termijn hij de uitvoering van de opdracht zal hervatten. Wauben Architects zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Wauben Architects is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Wauben Architects in de nakoming van zijn verplichtingen.
7.2 Onder een toerekenbare tekortkoming wordt voor de lezing van dit artikel verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend architect onder de desbetreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid en met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust, heeft kunnen en behoren te vermijden.
7.3 Indien de opdrachtgever van mening is dat Wauben Architects is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, stelt hij deze binnen 1 week na constatering schriftelijk aansprakelijk en stelt hem in de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
7.4 De door Wauben Architects te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot € 75.000 of indien de advieskosten hoger zijn dan € 75.000 een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van
€ 1.000.000.
7.5 De aansprakelijkheid van Wauben Architects vervalt na verloop van vijf jaar vanaf de dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is geëindigd.

Artikel 8 Geschillen
8.1 Verschillen van mening tussen opdrachtgever en Wauben Architects zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.
8.2 Alle geschillen – daaronder inbegrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en Wauben Architects mochten ontstaan, worden in eerste instantie beslecht door mediation en vervolgens de burgerlijke rechter.
8.3 Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Geleen; 19-7-2008, laatst gewijzigd 11-1-2011


Voorwaarden BIM Wauben Architects

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle BIM (Bouw Informatie Model) werkzaamheden welke worden verricht door Wauben Architects; diens medewerkers en/of directieleden welke in dienst zijn van Wauben Architects BV, gevestigd aan de Geleenbeeklaan 70, 6166 GR Geleen.

Artikel 1. Bouw Informatie Model opbouw
1.1. Het model wordt opgezet in de meest recente versie van Autodesk REVIT in combinatie met Bouwconnect als bibliotheekapplicatie.
1.2. Alle bouwcomponenten worden uit bovengenoemde bibliotheek ingeladen.
1.3. Constructieve wanden, binnen- en buitenbladen worden als separate elementen gemodelleerd, binnen- en buitenbladen worden als losse elementen gemodelleerd.
1.4. Prefab constructiedelen t.b.v. vloeren/daken/wanden worden als doorgaande vloer/dak/wand-elementen gemodelleerd
1.5. Detailuitwerkingen 1:20 en/of 1:5 worden (bovenop de gestileerde 3d-elementen van het model) waar mogelijk als generic models toegevoegd op de plotbladen.

Artikel 2. Aanlevering gegevens derden
2.1 Indien afwijkende bouwcomponenten dienen te worden toegepast, worden deze in RVT-formaat met parametrische componenten door de opdrachtgever voor aanvang beschikbaar gesteld.
2.2. Verwerken van afwijkingen in detailmaatvoering ten opzichte van de standaardelementen uit de bibliotheek of werkzaamheden door onjuiste aanlevering van modellen of componenten worden separaat in rekening gebracht.
2.3. Constructieve gegevens worden door/via de opdrachtgever aangeleverd in BIM (RVT-formaat) na vaststelling Voorlopig Ontwerp.
2.4. Beheer van de model en controle van gegevens van derden (clash-controle) behoort niet tot de werkzaamheden tenzij expliciet aangegeven in de aanbieding.

Artikel 3. Detailniveaus
3.1. LOD 000 (Schetsontwerp/stedenbouwkundige opzet)
Ruimtelijke objecten (ruimten, volumes) gerelateerd aan gebruiksfuncties met globale afmetingen en onderlinge relaties. Aan de ruimtelijke objecten kan niet-geometrische informatie worden gekoppeld zoals gebruiksfuncties en bijbehorende functionele ruimtespecificaties.
Plotbladen worden aangeleverd (indien van toepassing): situatie 1 : 500.

3.2. LOD 100 (Voorlopig Ontwerp)
Zodanige modellering van de bouwmassa dat deze een beeld geeft van de ruimtelijke organisatie op het niveau van clusters van gebruiksfuncties, het ruimtebeslag op het terrein, het ruimtebeslag per verdieping, de hoogte, het volume, de plaatsing op het terrein en de oriëntatie.
Plotbladen worden aangeleverd (indien van toepassing): situatie 1 : 500 / plattegronden, gevels, doorsneden 1 : 100

3.3. LOD 200 (Definitief Ontwerp)
Ruimtelijke objecten (ruimten) gekoppeld aan gebruiksfuncties inclusief globale afmetingen, oriëntatie en onderlinge relaties. Materiële objecten gemodelleerd als generieke bouwelementen met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten kan niet-geometrisch informatie zijn gekoppeld.
Plotbladen worden aangeleverd (indien van toepassing): situatie 1 : 500 / plattegronden, gevels, doorsneden 1 : 100

3.4. LOD 300 (Omgevingsvergunning / Bestek)
Ruimtelijke objecten (ruimten) met exacte afmetingen en oriëntatie. Materiële objecten zijn gematerialiseerd en nagenoeg accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.
Plotbladen worden aangeleverd (indien van toepassing): situatie 1 : 500 / plattegronden, gevels, doorsneden 1 : 100 / technische (bouwkundige / bouwbesluit) plattegronden 1 : 100 / principedetails 1:20

3.5. LOD 350 (Bouwuitvoeringsdocumenten)
Objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie en bevatten informatie ten behoeve van de detaillering. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.
Plotbladen worden aangeleverd (indien van toepassing): situatie 1 : 500 / plattegronden, gevels, doorsneden 1 : 100 / technische (bouwkundige) plattegronden 1 : 50 / principedetails 1:20 en 1:5

Artikel 4. Digitale gegevensverstrekking
4.1. Bij iedere fase wordt het actieve BIM in RVT-formaat en bijbehorende plotbladen in PDF-formaat digitaal verstrekt.
4.2. Op verzoek wordt het model in plaats van RVT-formaat in IFC-formaat verstrekt.
4.3. Bovengenoemde digitale verschotten in een frequentie van 1x per week (tijdens productiewerkzaamheden Wauben Architects) zullen niet in rekening worden gebracht; versturen van aanvullende bestandsformaten wordt separaat in rekening gebracht.

Geleen; 26-6-2014 / laatste update: 19-07-2018


Privacy-verklaring

Wauben Architects BV gevestigd aan Geleenbeeklaan 70 NL-6166 GR Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.wauben.com Geleenbeeklaan 70 NL-6166 GR Geleen +31 464750885.

Persoonsgegevens
Wauben Architects BV verwerkt informatie over personen en houdt zich daarbij aan de wet.
Wauben Architects BV respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. Wauben Architects BV verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden.

Doel verwerking persoonsgegevens
Om onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij uw naam en contactgegevens (zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres) nodig. Afhankelijk van de vraag waar onze dienstverlening inhoudelijk op ziet, hebben wij wellicht aanvullende persoonsgegevens nodig. Wanneer dat nodig is voor onze website alsmede voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten, het verbeteren van het aanbod van producten en diensten en uitvoeren van advieswerkzaamheden verzamelt Wauben Architects BV informatie over (rechts)personen, zoals de positie van een (rechts)persoon in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van de (rechts)persoon in onze producten en/of diensten en de personen met wie wij in contact willen komen. Van die (rechts)personen verzamelen wij contactgegevens, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bijeenkomsten. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde medewerkers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Wauben Architects BV verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen.
Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar het personeelsdossier.

Wauben Architects BV deelt uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Wauben Architects BV, behalve:
a. Wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.
Daarnaast geven we uw gegevens door aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen;
b. We uw toestemming hebben om uw persoonsgegevens aan andere partijen door te geven.
Deze toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn;
c. Aan onze partners, zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenkomst met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-Leverancier(s) en/of accountant;
d. Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist;

Cookies en andere technieken
Wauben Architects BV gebruikt technische en functionele cookies alsmede analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

Social Media
Wauben Architects BV is via social media (LinkedIn) en via YouTube actief. Er bestaat de mogelijkheid dat wij via die kanalen persoonsgegevens van derden verwerken.

Bewaartermijn
Wauben Architects bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het basisprincipe is dat Wauben Architects persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Documentenarchief wordt u na 10 jaar aangeboden en alle producten en/of diensten worden daarna uit onze systemen verwijderd. Hierna zullen wij voor zover mogelijk ook uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld een e-mailadres heeft verstrekt, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze producten en diensten, zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken. Uw verzoek kunt u sturen naar info@wauben.com.

Gegevensverwijdering
U kunt ons via info@wauben.com verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

• De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
• U trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
• U maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
• De persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
• Wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
• Wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking van verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegeven aanvragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of die niet meer nodig hebben, of als bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure). Uw verzoek kunt u sturen naar info@wauben.com.

Beveiligde persoonsgegevens
Wauben Architect BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@wauben.com

Sollicitaties
Wauben Architects BV verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Wauben Architects BV uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie mede in geval van open sollicitatie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming os in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.